Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, θα προχωρήσει στην αναστολή της  διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας από την 10 Ιανουαρίου 2017 για περίοδο [οκτώ] εργάσιμων ημερών, της 10 Ιανουαρίου 2017 περιλαμβανομένης, ενόψει  εκκρεμούσας υπό εξέταση αίτησης για εισαγωγή της Bank of Cyprus Holdings Plc στο Χρηματιστήριο και διαγραφής των υφιστάμενων τίτλων της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ από το Χρηματιστήριο.

 

Όπως σημειώνεται, η απόφαση για την υπό αναφορά αναστολή έχει ληφθεί με βάση το άρθρο 183(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους 1993-2015 και υπόκειται σε επικύρωση από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου με βάση το άρθρο 184 των προαναφερθέντων Νόμων.

 

Σημειώνεται επίσης ότι από τις 5:30 μ.μ. της 9ης Ιανουαρίου 2017 δεν θα πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, μεταφορές από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αντίστροφα, μεταφορές μετοχών μεταξύ Χειριστών ή από Χειριστές στον Ειδικό ή και το αντίθετο και Over the Counter συναλλαγές με ημερομηνία συναλλαγής πέραν της 9/1/2017 εκτός από την περίπτωση που απαιτείται για την κάλυψη χρηματιστηριακών συναλλαγών που έχουν γίνει μέχρι και τις 9/1/2017.

Πηγή: ΚΥΠΕ