Για νέες «παγίδες» εις βάρος των δανειοληπτών κάνει λόγο, ο Σύνδεσμος Δανειοληπτών Κύπρου, δημοσιεύοντας δέκα όρους που «παγιδεύουν»  τους δανειολήπτες.

Σύμφωνα με τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ,  οι τράπεζες  παρά τη θέσπιση νόμων και κανονισμών συνεχίζουν να περιλαμβάνουν σε νέες δανειακές συμβάσεις, όρους που τους προσδίδουν υπέρμετρα δικαιώματα.

Οι παγίδες

  • Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Δανειοληπτών Κύπρου, το δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της δανειακής σύμβασης και η απαίτηση άμεσης αποπληρωμής του υπολοίπου όταν συμβεί «γεγονός έκτακτης φύσης», που επηρεάζει την ικανότητα της τράπεζας να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της, αποτελεί όρο «παράνομο και καταχρηστικό», όπως επίσης και το δικαίωμα τροποποίησης όλων ή οποιωνδήποτε όρων αναφορικά με την αποπληρωμή του δανείου.
  • Το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ποσού της κάθε δόσης σε περιπτώσεις διαφοροποίησης του επιτοκίου ή προπληρωμών ή χρεώσεων εξόδων, χωρίς ειδοποίηση στον δανειολήπτη, αποτελεί επίσης όρο παράνομο και καταχρηστικό.
  • Παράνομος και καταχρηστικός ο όρος με βάση τον οποίο όταν το EURIBOR είναι μικρότερο του μηδενός, θα θεωρείται ότι είναι μηδέν για τη συγκεκριμένη περίοδο, αναφέρει ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ.
  • Η δέσμευση του δανειολήπτη ότι χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της τράπεζας, δεν θα πωλεί, ενοικιάζει, μεταβιβάζει ή με οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει όλα ή ουσιαστικό μέρος των εισοδημάτων ή περιουσιακών του στοιχείων, με πρόνοια για τέτοιες ενέργειες κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Η δέσμευση του δανειολήπτη να παραχωρεί επιπρόσθετη εξασφάλιση εάν κατά την κρίση της τράπεζας η οικονομική του κατάσταση έχει χειροτερεύσει ή το δάνειο δεν είναι πλέον ικανοποιητικά εξασφαλισμένο ή εάν δικαιολογείται ¨υπό άλλες περιστάσεις¨.
  • Το δικαίωμα της τράπεζας να τερματίσει και να απαιτήσει άμεση εξόφληση του οφειλόμενου υπολοίπου εάν ο δανειολήπτης ή ο εγγυητής του αποβιώσει ή καταστεί νοητικά ανίκανος.
  • Η απαίτηση της τράπεζας για υπογραφή ένορκης δήλωσης σύμφωνα με την οποία ο δανειολήπτης δεν κατέχει και δεν δικαιούται ή νομιμοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη ελεύθερη ακίνητη περιουσία είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.
  • Η απαίτηση της τράπεζας σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας, να θεωρείται σαν τελεσίδικη μαρτυρία για το οφειλόμενο ποσό, σχετικό πιστοποιητικό της τράπεζας.
  • Η απαίτηση της τράπεζας να υπογράφεται δήλωση από τον δανειολήπτη στις περιπτώσεις διευθέτησης αγωγών σε ξένο νόμισμα, ότι «ενημερώθηκε για τους συναλλαγματικούς και επιτοκιακούς κινδύνους αναφορικά με τη μετατροπή σε ευρώ και ότι αναγνωρίζει ως οφειλόμενο το υπόλοιπο που ισχυρίζεται η τράπεζα».

Εκποίηση πρώτης κατοικίας

Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό με την πρόθεση τράπεζας να πουλήσει πρώτη κατοικία, ο Σύνδεσμος καλεί τους δανειολήπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να απαντούν στις επιστολές  τύπου Θ και Ι της προκαταρκτικής διαδικασίας ιδιωτικής εκποίησης. Όσον αφορά την επιστολή τύπου ΙΑ πρέπει να αντιμετωπίζεται με καταχώριση έφεσης για να ακυρώνεται  έτσι η διαδικασία εκποίησης.