Παράταση μέχρι και τις 21 Ιουλίου στην υποβολή αιτήσεων για την ρύθμιση οφειλών, ενώ μέχρι την 21η Ιουλίου δεν χρειάζεται εγγραφή στην Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη»

Όπως αναφέρει το Τμήμα Φορολογίας ,η αίτηση θα πρέπει  να υποβληθεί ιδιοχείρως στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας το έντυπο ΤΦ2005Ε/2017, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας και στα Επαρχιακά μας Γραφεία.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, καταβολή εφάπαξ πληρωμής θα γίνεται στα ταμεία του Τμήματος Φορολογίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδεικνύεται στον φορολογούμενο κατά την παρουσία του στα Επαρχιακά Γραφεία.

Πώς να επωφεληθείτε  από την απαλλαγή των πρόσθετων επιβαρύνσεων  

Πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε ρύθμιση της οφειλής τους προς το Τμήμα με εφάπαξ πληρωμή, επωφελούνται απαλλαγής 95% επί των πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων που τους έχουν επιβληθεί.

 Αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις και έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι φόροι ή και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι η έντυπη υποβολή αιτημάτων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί προσωρινή διευθέτηση. Ως εκ τούτου, προτρέπονται όσοι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών να εγγραφούν στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη», το συντομότερο δυνατό, καθότι η όλη διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης μέχρι και τη δήλωση αποδοχής, θα γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Καλά νέα για τους λήπτες ΕΕΕ

Μέχρι τον Ιούλιο του 2018, θα προστατεύονται οι δικαιούχοι  ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος, από πολιτικές αγωγές για οφειλές.

Με τη ψήφιση του νόμου, τέθηκε  σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου 2017 και ισχύει μέχρι την 1η Ιουλίου 2018.

Ο νόμος εισάγει επίσης, πρόνοιες που αφορούν στη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων οφειλετών, οι οποίες υποβάλλονται στον Υπουργό, αναφορικά με την εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών, την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης αποδοχής της της ρύθμισης και την εκπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών εντός της καθορισθείσας από τον υφιστάμενο νόμο προθεσμίας.

Εισάγεται παράλληλα προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία ο οφειλέτης πρέπει να έχει ήδη καταβάλει την τρέχουσα εισφορά κατά την εξέταση της αίτησης.