Πρόστιμο €110 εκατομμυρίων για παροχή ψευδών πληροφοριών σε σχέση με επικείμενη τότε εξαγορά της διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεφωνικών κλήσεων και ανταλλαγής μηνυμάτων "Whats app" από το Facebook, επέβαλε σήμερα η Κομισιόν, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Μαγκρέτε Βεστάγκερ στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

Λίγο αργότερα η Κομισιόν ανήρτησε την επίσημη απόφαση η οποία αναφέρει ότι ο κανονισμός της ΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων υποχρεώνει τις εταιρείες σε μια έρευνα συγχώνευσης να παρέχουν ορθές πληροφορίες που δεν είναι παραπλανητικές, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την Κομισιόν ώστε να εξετάζει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές εγκαίρως και αποτελεσματικά.

"Η υποχρέωση αυτή ισχύει, ανεξάρτητα από το εάν οι πληροφορίες έχουν αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συγκεντρώσεων".

Σύμφωνα με την Κομισιόν "όταν το Facebook κοινοποίησε την εξαγορά της WhatsApp το 2014, ενημέρωσε την Κομισιόν ότι δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει αξιόπιστη αυτόματη αντιστοίχιση μεταξύ των λογαριασμών των χρηστών του Facebook και των λογαριασμών των χρηστών του WhatsApp".

Το δήλωσε αυτό τόσο στο έντυπο κοινοποίησης όσο και σε απάντηση σε αίτηση πληροφοριών της Επιτροπής. Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2016, η WhatsApp ανακοίνωσε την ενημέρωση των όρων παροχής υπηρεσιών και της πολιτικής απορρήτου της, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύνδεσης των αριθμών τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp με τις ταυτότητες των χρηστών του Facebook.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, η Κομισιόν απηύθυνε κοινοποίηση αιτιάσεων στο Facebook, όπου περιγράφει τις ανησυχίες της. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι, αντίθετα με τις δηλώσεις της εταιρίας του Facebook στη διαδικασία ελέγχου των συγκεντρώσεων του 2014, η τεχνική δυνατότητα αυτόματης αντιστοίχισης των ταυτοτήτων των χρηστών Facebook και WhatsApp υπήρχε ήδη το 2014 και ότι το προσωπικό του Facebook γνώριζε αυτή τη δυνατότητα.

Βεβαίως η σημερινή απόφαση δεν έχει καμία επίπτωση στην απόφαση του Οκτωβρίου 2014 που εγκρίνει τη συναλλαγή βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις και η οποία βασίστηκε σε ορισμένα στοιχεία που υπερβαίνουν την αυτόματη αντιστοίχιση χρηστών.

Κατά συνέπεια, η Κομισιόν θεωρεί ότι, οι εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρείχε το Facebook δεν είχαν αντίκτυπο στην έκβαση της απόφασης εκκαθάρισης. Επιπλέον, η σημερινή απόφαση δεν σχετίζεται ούτε με τρέχουσες εθνικές διαδικασίες αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ούτε με ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προστασίας δεδομένων ή προστασίας των καταναλωτών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν μετά την ενημέρωση του Αυγούστου του 2016 σχετικά με τους όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική απορρήτου της WhatsApp.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, η Κομισιόν μπορεί να επιβάλει πρόστιμα μέχρι 1% του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών στην περίπτωση που παρασχέθηκαν εκ προθέσεως ή εξ αμελείας στην Επιτροπή εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, καθώς και τις ελαφρυντικές και επιβαρυντικές περιστάσεις.

Το Facebook διέπραξε δύο χωριστές παραβάσεις παρέχοντας εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες στο έντυπο κοινοποίησης συγκεντρώσεων και στην απάντηση σε αίτημα της Κομισιόν για παροχή πληροφοριών.

Επιπλέον, η Κομισιόν θεωρεί ότι το προσωπικό του Facebook γνώριζε τη δυνατότητα αντιστοίχισης των χρηστών και ότι το Facebook γνώριζε τη σημασία της αντιστοίχισης των χρηστών για την αξιολόγηση της Κομισιόν και των υποχρεώσεών του βάσει του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις.

Ως εκ τούτου, η παραβίαση των διαδικαστικών υποχρεώσεων από το Facebook ήταν τουλάχιστον αμέλεια. Η Κομισιόν εξέτασε επίσης την ύπαρξη ελαφρυντικών περιστάσεων, ιδίως το γεγονός ότι το Facebook συνεργάστηκε με την Κομισιόν κατά τη διάρκεια των διαδικαστικών διαδικασιών επί παραβάσει. Ειδικότερα, στην απάντησή της στην κοινοποίηση αιτιάσεων της Κομισιόν, το Facebook αναγνώρισε την παράβασή και παρέλειψε τα διαδικαστικά του δικαιώματα για πρόσβαση στον φάκελο και προφορική ακρόαση. Αυτό επέτρεψε στην Κομισιόν να διεξάγει αποτελεσματικότερα την έρευνα.

Η Κομισιόν τέλος, έλαβε υπόψη τη συνεργασία της Facebook για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα συνολικό πρόστιμο ύψους 110 εκατ. Ευρώ είναι τόσο αναλογικό όσο και αποτρεπτικό.